(1 Kom) Msza Święta

ВСТУПНІ ОБРЯДИOBRZĘDY WSTĘPNE
С. В Ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа.
У. Амінь.
С. Благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога Отця і сопричастя у Святому Духові нехай будуть з усіма вами.
У. І з духом твоїм.
Священик може зробити короткий вступ у літургію дня.
АКТ ПОКАЯННЯ
С. Брати і сестри, визнаймо наші гріхи, щоб ми стали гідними звершення святих тайн.
У. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому і вам, брати й сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством: моя провина, моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх Ангелів та Святих і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого.
Далі священик уділяє розрішення:
Нехай помилує нас Бог Всемогутній * і, відпустивши наші гріхи, * приведе нас до вічного життя.  
У. Амінь.  
Далі слідують заклики Господи, помилуй, якщо їх не використано у формулюванні акту покаяння.
С. Господи, помилуй.
У. Господи, помилуй.
С. Христе, помилуй.
У. Христе, помилуй.
С. Господи, помилуй.
У. Господи, помилуй.
Якщо це передбачено, співається або читається гімн:
У. Слава во вишніх Богу, і на землі мир людям доброї волі. Прославляємо Тебе, благословляємо Тебе, поклоняємось Тобі, величаємо Тебе. Подяку Тобі складаємо, бо велика слава Твоя, Господи Боже, Царю Небесний, Боже Отче Всемогутній, Господи Сину Єдинородний, Ісусе Христе, Господи Боже, Агнче Божий, Сину Отця, що береш гріхи світу, помилуй нас; що береш гріхи світу, прийми благання наші; що сидиш праворуч Отця, помилуй нас. Бо лише Ти – Святий, лише Ти – Господь, лише Ти – Всевишній, Ісусе Христе, зі Святим Духом у славі Бога Отця. Амінь.
КОЛЕКТА
С. Молімося.
Вірні в кінці молитви відповідають:
Амінь.
K. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
W. Amen.
K. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi.
W. I z duchem twoim.
Kapłan może zrobić krótkie wprowadzenie do liturgii dnia
AKT POKUTY
K. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć Najświętszą Ofiarę.
W. Spowiadam się Bogu wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem, i zaniedbaniem: moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich Aniołów i Świętych, i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego.
Kapłan potwierdza żal za grzechy:
Niech się zmiłuje nad nami Bóg wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy doprowadzi nas do życia wiecznego.
W. Amen.  
Następują wezwania zmiłuj się o ile nie było ich wczeniej w akcie pokuty  
K. Panie, zmiłuj się
W. Panie zmiłuj się
K. Chryste, zmiłuj się
W. Chryste, zmiłuj się
K. Panie, zmiłuj się
W. Panie zmiłuj się
Odmawiana lub śpiewana w święta i uroczystości

W. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię. Błogosławimy Cię. Wielbimy Cię. Wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu nieba, Boże, Ojcze wszechmogący. Panie, Synu Jednorodzony, Jezu Chryste. Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca. Który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty Tylko Tyś jest Panem. Tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste. Z Duchem Świętym w chwale Boga Ojca. Amen.
KOLEKTA
K. Módlmy się.
Za zakończenie modlitwy wierni odpowiadają:  
Amen
ЛІТУРГІЯ СЛОВАLITURGIA SŁOWA
Лектор читає перше читання, в кінці якого промовляє: Слово Боже. Всі відповідають: Богу подяка. Кантор співає або читає псалом, а всі повторюють рефрен.У неділю і свято лектор читає друге читання.Далі співається Алілуя або інший спів перед Євангелієм. Перед читанням Євангелія диякон або священик мовить: С. Господь з вами. Всі відповідають: У.І з духом твоїм. С. Читання святого Євангелія від (…). Вірні відповідають: Слава Тобі, Господи. Після Євангелія диякон або священик мовить: Слово Господнє. Всі відповідають: Слава Тобі, Христе. Далі проголошується гомілія, або проповідь, неодмінна в неділі й обов’язкові свята, а в інші дні – бажана. У. Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, Єдинородного, від Отця родженого перед всіма віками. Бога від Бога, Світло від Світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через Нього все сталося. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес (під час наступних слів аж до «став чоловіком…» всі схиляються в поклоні) , і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став чоловіком. І був розп’ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований. І воскрес у третій день згідно з Писанням. І вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його Царству не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворного, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємий і рівнославимий, що говорив через пророків. І в єдину, святу, вселенську й апостольську Церкву. Ісповідую одне Хрещення на відпущення гріхів. Очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Далі мовиться Вселенська молитва.Lektor czyta pierwsze czytanie I kończy słowami: Oto Słowo Boże Wszyscy odpowiadamy: Bogu niech będą dzięki Kantor czyta lub śpiewa psalm responsoryjny, a wszyscy powtarzają refren . W niedziele I święta jest drugie czytanie. Natępnie śpiewamy Alleluja. Przed czytaniem Ewangelii diakon albo kapłan mówi   K. Pan z wami. Wszyscy odpowiadają: W. I z duchem twoim. K. Słowa Ewangelii według (…). Wierni opdpowiadają:  Chwała Tobie, Panie. Po zakończeniu czytania kapłan mówi:  Oto słowo Pańskie. Wszyscy odpowiadają: Chwała Tobie, Chryste. Dalej następuje homilia lub kazanie, (zawsze w niedziele I święta)   W.Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a Królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi. Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę; który mówił przez Proroków. Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. I oczekuję wskrzeszenia umarłych. I życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Modlitwa powszechna
ЄВХАРИСТІЙНА ЛІТУРГІЯLITURGIA EUCHARYSTYCZNA
ПРИГОТУВАННЯ ДАРІВ С. Благословенний Ти, Господи, Боже Всесвіту, бо з Твоєї щедрості ми отримали хліб, який Тобі приносимо, – плід землі й праці рук людських. Нехай він стане для нас хлібом життя. У. Благословенний Ти, Боже, навіки. С. Благословенний Ти, Господи, Боже Всесвіту, бо з Твоєї щедрості ми отримали вино, яке Тобі приносимо, – плід виноградної лози й праці рук людських. Нехай воно стане для нас духовним напоєм. У. Благословенний Ти, Боже, навіки. С. Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому. У. Нехай Господь прийме жертву з твоїх рук на честь і славу свого Імені, а також для блага нашого і всієї Його святої Церкви. Потім священик мовить молитву над дарами. Після її закінчення всі відповідають: Амінь. ЄВХАРИСТІЙНА МОЛИТВА С. Господь з вами. У. І з духом твоїм. С. Угору серця. У. Підносимо їх до Господа. С. Подяку складаймо Господу Богу нашому. У. Достойне це і праведне. Священик мовить префацію, після якої всі промовляють або співають: Свят, Свят, Свят Господь Бог Саваот. Повні небеса і земля слави Твоєї. Осанна во вишніх. Благословенний, хто йде в Ім’я Господнє. Осанна во вишніх. Далі священик, якщо читає ІІ Євхаристійну молитву, мовить: Воістину святий Ти, Боже, джерело всякої святості. Тож освяти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас Тілом + і Кров’ю Господа нашого Ісуса Христа.Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи Тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: БЕРІТЬ І ЇЖТЕ З ЦЬОГО ВСІ: ЦЕ Є ТІЛО МОЄ, КОТРЕ ЗА ВАС БУДЕ ВИДАНЕ. Показує вірним консекровану гостію. Далі говорить: Так само після вечері взяв чашу і, знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: БЕРІТЬ І ПИЙТЕ З НЕЇ ВСІ: ЦЕ Є ЧАША КРОВІ МОЄЇ НОВОГО І ВІЧНОГО ЗАВІТУ, КОТРА ЗА ВАС І ЗА БАГАТЬОХ БУДЕ ПРОЛИТА НА ВІДПУЩЕННЯ ГРІХІВ. ЧИНІТЬ ЦЕ НА МІЙ СПОМИН. Показує вірним чашу. Далі священик мовить одну з акламацій: С. Це велика тайна віри. У. Проголошуємо смерть Твою, Господи Ісусе, сповідуємо Твоє воскресіння і очікуємо Твого пришестя в славі. С. Споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя й чашу спасіння і дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з’єднав нас усіх, причасників Тіла і Крові Христа. Пам’ятай, Боже, про Твою Церкву, розпорошену по всій землі. Вдосконалюй її в любові разом з нашим Папою Н., з нашим єпископом Н. та всім духовенством. Пам’ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе: помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею Дівою Марією, з блаженним Йосифом, Її Обручником, з блаженними апостолами і всіма Святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, щоб ми разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина, Ісуса Христа. С. Через Христа, з Христом і в Христі Тобі, Боже Отче Всемогутній, в єдності Святого Духа всяка честь і слава на віки вічні. У. Амінь.PRZYGOTOWANIE DARÓW K. Błogosławiony jesteś, Panie Boże wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich; Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia. W. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki. K. Błogosławiony jesteś, Panie Boże wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, które jest owocem winnego krzewu i pracy rąk ludzkich; Tobie je przynosimy, aby stało się dla nas napojem duchowym.   W. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki. K. Módlcie się, aby moją i waszą Ofiarę przyjął Bóg, Ojciec wszechmogący. W. Niech Pan przyjmie Ofiarę z rąk twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła świętego. Potem, kapłan odmawia modlitwę nad darami. Po jej zakończeniu wszyscy odpowiadają: Amen MODLITWA EUCHARYSTYCZNA K. Pan z wami. W. I z duchem twoim. K. W górę serca. W. Wznosimy je do Pana. K. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. W. Godne to i sprawiedliwe. Kapłan odmawia prefację, na zakończenie wszyscy mówią lub śpiewają: Święty, Święty, Święty, Pan Bóg Zastępów. Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Dalej kapłan wybiera jedną z modlitw Eucharystycznych, Zaprawdę, święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha aby stały się dla nas Ciałem + i Krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: BIERZCIE I JEDZCIE Z TEGO WSZYSCY: TO JEST BOWIEM CIAŁO MOJE, KTÓRE ZA WAS BĘDZIE WYDANE. Pokazuje wiernym konsekrowaną hostię, I mówi Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: BIERZCIE I PIJCIE Z NIEGO WSZYSCY: TO JEST BOWIEM KIELICH KRWI MOJEJ NOWEGO I WIECZNEGO PRZYMIERZA, KTÓRA ZA WAS I ZA WIELU BĘDZIE WYLANA NA ODPUSZCZENIE GRZECHÓW. TO CZYŃCIE NA MOJĄ PAMIĄTKĘ. Pokazuje wiernym kielich Dalej odmawiana jest jedna z czterech aklamacji: I. K. Oto wielka tajemnica wiary. W. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. K. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, Chleb życia i Kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących Ciało i Krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym Papieżem N., naszym Biskupem N. oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogurodzicą Dziewicą Maryją, ze świętymi Apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.   K. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała, przez wszystkie wieki wieków. W. Amen.
ОБРЯДИ ПРИЧАСТЯOBRZĘD KOMUNI ŚWIĘTEJ
Священик кількома словами заохочує до спільної Молитви Господньої. Потім усі промовляють або співають: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться Ім’я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. С. Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб із допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум’яття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа. У. Бо Твоє Царство, і сила, і слава навіки. С. Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир Мій даю вам»: не зважай на наші гріхи, але на віру своєї Церкви, і, згідно з Твоєю волею, благоволи обдарувати її миром та єдністю. Котрий живеш і царюєш на віки вічні. У. Амінь. С. Мир Господній нехай завжди буде з вами. У. І з духом твоїм. С. Передайте один одному знак миру. Усі згідно з місцевим звичаєм передають один одному знак миру, єдності та любові. Потім усі промовляють або співають: Агнче Божий, що береш гріхи світу, помилуй нас. Агнче Божий, що береш гріхи світу, помилуй нас. Агнче Божий, що береш гріхи світу, даруй нам мир.   С. Ось Агнець Божий, що бере гріхи світу. Блаженні ті, що на трапезу Агнця покликані. У. Господи, я не достойний, щоб Ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя.   Потім священик причащає вірних, кажучи: Тіло Христа. Той, хто приймає святе Причастя, відповідає: Амінь.   Священик після святого Причастя мовить: Молімося. Після закінчення молитви вірні відповідають: Амінь.Kapłan wprowadza do Modlitwy Pańskiej po czym wszyscy mówią albo śpiewają. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. K. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. W. Bo Twoje jest królestwo i potęga, i chwała na wieki. K. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim Apostołom: Pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. W. Amen. K. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. W. I z duchem twoim. K. Przekażcie sobie znak pokoju Zgodnie z miejscowym zwyczajem wierni przekazują sobie znak pokoju — podaniem ręki lub skłonem głowy Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami (2 razy)  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem K. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. W. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Udzielając komunii wiernym kapłan mówi: Ciało Chrystusa. Przyjmujący Komunię Świętą odpowiada:  Amen.   Kapłan, po zakończeniu Komunii Świętej, mówi: Módlmy się Po zakończeniu modlitwy wszyscy odpowiadają: Amen
ОБРЯД ЗАКІНЧЕННЯOBRZĘD ZAKOŃCZENIA
С. Господь з вами. У. І з духом твоїм. С. Нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець, і Син,
 і Святий Дух. У. Амінь. C. Ідіть з миром Христовим. У. Богу подяка.
K. Pan z wami. W. I z duchem twoim. K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn,
i Duch Święty. W. Amen. K. Idźcie w pokoju Chrystusa. W. Bogu niech będą dzięki.